Naše výrobní
programy mají
zvučná jména
doma i v zahraničí

Politika kvality, ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, udržitelnosti a managementu bezpečnosti dodavatelského řetězce

01

Naplňovat očekávání a potřeby zákazníků k dosažení jejich plné spokojenosti.

02

Trvale usilovat o dobrou spolupráci s dodavateli při uplatnění zásad ochrany životního prostředí, hospodaření s energií, kvality a bezpečnosti práce.

03

Zjednodušovat výrobní procesy a neustále zvyšovat jejich efektivitu -určovat kritéria, metody a zdroje potřebné pro jejich efektivní fungování. Monitorovat, měřit, analyzovat stav a uplatňovat navržená opatření.

04

Posilovat u zaměstnanců pocit spoluzodpovědnosti k práci, spolupracovníkům a za plnění požadavků a potřeb zákazníků při respektování všeobecně platných zásad etického chování.

05

Zvyšovat bezpečnost práce zaměstnanců výcvikem a vzděláváním v oblasti BOZP a PO, upřednostňovat preventivní opatření před případným odstraňováním následků, dbát na důsledné používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků, pomůcek a kontrolovat jejich používání.

06

Chovat se zodpovědně vůči životnímu prostředí a přecházet havarijním situacím.

07

Neustále zlepšovat energetickou hospodárnost a ochranu životního prostředí s ohledem na činnosti společnosti a očekávaní zainteresovaných stran.

08

Podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb, návrh činností, které mají vliv na energetickou hospodárnost společnosti.

09

Dodržovat platná právní ustanovení ve všech oblastech podnikání i společenského působení společnosti, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií.

010

Pro zajištění ochrany svých podnikatelských aktivit a aktivit svých zákazníků společnost zavedla systém managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců dle normy ČSN ISO 28000.

011

Udržovat efektivní systém managementu bezpečnosti pro identifikaci hrozeb, hodnocení rizik a zmírňování jejich následků. Společnost přijala závazek zajišťovat bezpečnost dodavatelských řetězců, identifikovat bezpečnostní hrozby, rizika, provádět hodnocení a přijímat potřebná opatření.

012

Svou politiku naplňovat firemními cíli.

Certifikace

Společnost SPUR a.s. má, v souladu požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016, certifikovaný Systém řízení kvality.

Od roku 2020 společnost implementovala a má certifikovaný systém managementu bezpečnosti dodavatelských řetězců podle ČSN ISO 28000:2010.

Od roku 2024 společnost implementovala a má certifikovaný systém řízení ochrany životního prostředí (EMS) podle ČSN ISO 14001:2015 a systém managementu hospodaření s energií podle ČSN ISO 50001:2018.

ROZSAH PLATNOSTI CERTIFIKACE

Výzkum v oblasti plastikářských technologií
Vývoj a výroba:

profilů, desek a trubek z plastů
izolačních materiálů TUBEX®
obalových materiálů SPURO®
retroreflexních materiálů RETROX®
nanotextilií SPURTEX®
nanorespirátorů a nanoroušek SPURTEX®

Základem Systému řízení kvality je péče o spokojeného zákazníka, kvalitní výrobek a službu. Společnost dbá na dodržování a neustálé zlepšování kvality všech vyráběných výrobků. Splňuje nároky na kvalitu v souladu s požadavky firmy IKEA a směrnici IWAY. IWAY – soubor minimálních požadavků na životní prostředí a sociální a pracovní podmínky při nákupu výrobků, materiálu a služeb. Společnost SPUR a.s. jako dodavatel společnosti IKEA splňuje tyto požadavky a od roku 2018 je v kategorii IWAY Well Developed Supplier Unit (IWDSU).